ESO

Generalitats

L'educació secundària obligatòria (ESO) és gratuïta i comprèn quatre cursos acadèmics. Generalment s'inicia l'any natural en què es compleixen 12 anys i s'acaba als 16, tot i que l’alumnat té dret a romandre en el centre amb règim ordinari fins als 18.


Competències bàsiques

Competències comunicatives:

Competències metodològiques:

Competències personals:

Competències específiques centrades a conviure i habitar el món


Matèries de primer, segon i tercer curs
 

*Aquestes matèries, les han de fer tots els alumnes en cada un dels tres primers cursos.

Els centres poden organitzar matèries optatives per als tres primers cursos. Aquestes matèries han d'incloure una segona llengua estrangera i la cultura clàssica.


Projecte de síntesi

El projecte de síntesi, que té la consideració de matèria optativa, està format per un conjunt d'activitats d'ensenyament i d'aprenentatge que s'han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s'ha aconseguit, i fins a quin punt, que l'alumnat sigui capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l'aplicació i la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. Aquest treball ha d'integrar continguts de diverses matèries i admet diverses concrecions temporals.

S'ha de fer un treball de síntesi en cadascun dels 3 primers cursos de l'etapa.


Matèries de quart curs
 

Matèries obligatòries

A més, s’han de cursar tres de les matèries optatives específiques següents:

En aquest enllaç podeu consultar informació sobre aquestes matèries optatives específiques.


Projecte de recerca

En el quart curs els alumnes han de fer un projecte de recerca en equip. Consisteix en un conjunt d'activitats de descoberta i recerca sobre un tema específic triat per cada alumne.


Vies accés

Es pot matricular al primer curs d'educació secundària obligatòria l'alumnat que compleixi 12 anys durant l'any d'inici del curs i el d'edat diferent al qual correspongui acadèmicament iniciar aquesta etapa educativa.

Abans de la matrícula cal fer la preinscripció, és a dir, el tràmit amb què se sol·licita l'admissió en un centre determinat.

Preinscripció i matrícula

Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar la preinscripció i la matrícula d'acord amb els criteris fixats pel Departament d'Educació.

Continuïtat

L’alumnat que obté el títol de graduat o graduada en ESO pot accedir al batxillerat o bé a un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional, d’ensenyaments esportius o d’arts plàstiques i disseny.

A partir dels 16 anys, si no es té el títol de graduat o graduada en ESO, es pot accedir als estudis següents:

Si no es té el títol de graduat o graduada en ESO, a partir dels 17 anys es pot accedir als cicles formatius de grau mitjà, un cop superada la prova d’accés. A més a més, a partir dels 18 anys es té accés a la prova lliura per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria

Un cop acabada l’ESO també es pot accedir al món laboral.


Més informació

Podeu trobar informació complementària sobre l'ESO a la següent pàgina web del Departament d'Educació:

ESO - Currículum i organització

 


Competències Bàsiques 4t ESO

Els alumnes que esteu fent  4t d'ESO podeu accedir a la informació d'aquestes proves al següent enllaç:

Gencat. Competències Bàsiques de 4t d'ESO