top of page

PRESENTACIÓ
 

 

   

 

       

    PRESENTACIÓ

    Actualment, l’Institut Alexandre Satorras té aproximadament uns mil alumnes, cent professors i cinc membres del personal d’administració i serveis. S’hi imparteixen els tres tipus de  batxillerat: l’artístic, el científic- tecnològic i l’humanístic, amb un total de nou grups.  Pel que fa l’Ensenyament Secundari Obligatori, aquest s’imparteix en dotze grups-classe.

   

    Des del curs 1999-2000, també es realitza Formació Professional de la família sanitària; concretament, s’imparteixen CF de la família professional de sanitat amb els CFGM de Cures auxiliars d’infermeria, Farmàcia i parafarmàcia, Emergències Sanitàries i el CFGS Laboratori de Diagnòstic clínic i CFGS Dietètica.  

   

    La variada oferta educativa del centre fa que a més de comptar amb alumnes de la zona hi accedeixin d’altres barris de Mataró i d’altres poblacions del Maresme. Això proporciona una riquesa i diversitat importants tant  a nivell socioeconòmic com cultural. L’alumnat presenta, en general, força interès per les llengües estrangeres la qual cosa es tradueix en la seva participació en els intercanvis i projectes programats per als diferents nivells tant a ESO com a Batxillerat.

   

LA MISSIÓ

    L’Institut Alexandre Satorras és un centre públic d’ensenyament secundari i superior, que té com a objectiu primordial conduir l’alumnat cap a l’edat adulta en les millors condicions possibles i aconseguir-ne la formació integral com a persones.

   

    El nostre centre ha d’oferir una educació de qualitat, a la qual tot l’alumnat tingui accés. Ha de garantir la igualtat d’oportunitats i ha de posar especial cura a evitar qualsevol tipus de marginació o d’exclusió. 

   

    Així, són finalitats específiques del nostre centre les següents:

 •         Assumir la responsabilitat social que li correspon, com a entitat educativa de caràcter públic, integrada en un col·lectiu concret i proper, com és la ciutat de Mataró.

 •         Fomentar l’ús de la llengua i la cultura catalanes en tots els àmbits educatius, així com treballar per la integració de l’alumnat nouvingut, per tal de formar futurs ciutadans arrelats en una societat acollidora.

 •         Aconseguir la màxima formació acadèmica possible per a cada un dels alumnes, atenent les diferents potencialitats de cadascun.

 •         Assolir que l’alumnat adquireixi l’autonomia necessària i la formació personal adequada, que els permetin prendre decisions sobre la continuïtat dels estudis o l’entrada al món del treball.

 •         Atènyer la màxima col·laboració amb les famílies pel que fa a l’educació dels seus fills.

 

    ELS VALORS

    Els valors que guien la presa de decisions i el treball de l’IES Alexandre Satorras són els següents:

 • El respecte, la tolerància i la solidaritat, com a actituds vitals de la nostra comunitat educativa.

 • La laïcitat i el pluralisme.

 • La convivència basada en el diàleg i els processos de mediació.

 • El respecte per l’entorn natural i cultural.

 • L’esforç, la responsabilitat i el treball ben fet.

 • El compromís amb la cultura i la llengua catalana.

 • La cultura de la pau, l’equitat, la defensa dels drets humans, la igualtat de gènere, la participació democràtica, el sentit crític i l’autoexigència

    VOLEM

    L’Institut Alexandre Satorras vol ser un centre de referència, de qualitat, integrat a l’entorn, que doni resposta a les demandes socials, culturals i educatives, però que a la vegada sigui impulsor i dinamitzador de la formació en valors, tant en l’àmbit humà com en l’acadèmic. Per aconseguir-ho, propiciarem un bon ambient de treball i d’estudi, i promourem tota mena d’iniciatives orientades a millorar la tasca de tota la comunitat educativa.

    Volem ser un institut que:

 • Adeqüi les metodologies d’ensenyament–aprenentatge a la realitat de cada alumne/a, per tal de millorar el grau d’assoliment de les competències bàsiques.

 • Contribueixi a assolir un bon nivell d’habilitats socials.

 • Consolidi el coneixement i l’ús de la llengua catalana en tots els àmbits.

 • Garanteixi un bon nivell de coneixement i ús de la llengua castellana.

 • Asseguri un bon nivell de comunicació en llengües estrangeres.

 • Faciliti l’accessibilitat i l’ús de les tecnologies de la informació en l’aprenentatge quotidià a l’aula.

 • Disposi del material necessari per poder assegurar l’aprenentatge en l’àmbit científic i tecnològic.

 • Garanteixi una bona formació humanística en tots els àmbits.

 • Asseguri un alt nivell en l’oferta formativa, tant reglada com ocupacional i contínua, en els àmbits de la sanitat i de l’esport.

 • Doti el seu alumnat d’una formació artística sòlida.

 • Mantingui i incrementi el seu bon nom pel que fa a l’educació musical.

 • Doni continuïtat a la projecció exterior amb els seus intercanvis amb alumnat d’altres països.

 • Fomenti la capacitat per propiciar l’excel·lència.

 • Aculli les persones de diversa procedència i en respecti les diferències.

 • Disposi de recursos suficients per atendre adequadament l’alumnat que no s’adapti a la institució escolar.

 • Integri les TIC en tot el funcionament del centre, tant a nivell intern com en les activitats d’ensenyament–aprenentatge.

 • Potenciï que tota la comunitat educativa faci seus els principis de defensa del medi ambient i de lluita per un entorn sostenible.

bottom of page